Reiko

Female

Yoki and Naomi

Yoki (adult male, Naomi female puppy)

Sachi

at 3 months old

Roukan

puppy, 3 months old

Nori

puppy, 4 months old

Kira

Puppy, 13 weeks old